Kontakty

Areál Vadas, 17. listopadu 216
530 02 Pardubice

tel.: 775 919 011
email: info@sticker.cz

Úvodní stránka » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením obchodního zákoníku (dále jen "PODMÍNKY") upravují právní vztahy vznikající mezi: Andreou Bauer se sídlem Nerudova 780 Pardubice 530 02 IČO: 61210129 DIČ: CZ7052215775 na straně jedné (dále jen "prodávající") a fyzickou nebo právnickou osobou, na straně druhé (dále jen "kupující").

1.2. PODMÍNKY jsou nedílnou součástí všech kupních smluv, které budou mezi smluvními stranami uzavřeny.

1.3. Zasláním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující s těmito podmínkami svůj bezvýhradný souhlas.

II. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je dodávka služeb určených pro výrobu reklamy, polygrafickou výrobu a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, závazně sjednaná mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvě včetně všech příloh této smlouvy.

III. Způsob uzavření kupní smlouvy, kupní cena služeb a zboží

3.1. Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky /návrhu Kupní smlouvy/ kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím. Objednávka může být doručena prodávajícímu prostřednictvím e – mailu nebo dopisem. Objednávka je vždy pro kupujícího závazná.

3.3. Cena uvedená u každého druhu služeb a zboží v ceníku nezahrnuje DPH. Pokud není písemně sjednána cena jiná, nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným novým ceníkem, představuje platnou kupní cenu služeb a zboží pro uzavření kupní smlouv v daný den.

3.4. Prodávající je povinen kupujícímu předat na požádání aktuální ceník nebo umožnit nahlédnutí ve své provozovně.

3.5. Dnem vydání ceníku nového se ruší platnost ceníku starého

3.6. Cenou služeb a zboží se rozumí "z provozovny prodávajícího", tj. nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu.

3.7. Cena zboží nezahrnuje případné nutné náklady na balení zboží, které budou účtovány na faktuře zvlášť.

IV. Dodací lhůta

4.1. Dodací lhůta pro služby a zboží, s tím spojené, bude ustanovena na základě náročnosti zakázky, termíny budou vždy uvedené na formuláři závazné objednávky Prodávající jprodlení v případě, že překročí běžnou dodací lhůtu služeb a zboží o více než 4 pracovní dny.

4.2. Při sjednané zálohové platbě počíná dodací lhůta běžet dnem připsání úhrady zálohové částky na účet prodávajícího.

V. Dodací podmínky

5.1. Kupující vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z těchto variant způsobu dodání zboží:

  • osobní převzetí na provozovně v Pardubicích
  • přepravní služba s dobírkou či bez dobírky
  • ostatní – musí být specifikován požadovaný způsob dodání zboží

5.2. V případě prvního způsobu dodání služeb a zboží je místem plnění provozovna prodávajícího. V případě druhého a třetího způsobu dodání zboží je místem a časem plnění okamžik předání prvnímu nezávislému přepravci či kupujícímu (ten který nastal dříve).

5.3. Přechod rizik ke zboží – viz bod 9.1.

5.4. Není-li stanoveno jinak, náklady za dopravu platí kupující formou zvláštní položky ve faktuře.

5.5. Prodávající je oprávněn plnit předmět kupní smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

VI. Platební podmínky

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané služby a zboží včetně případného dopravného, nákladů na balení, přirážek a DPH.

6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto variant způsobu úhrady:

  • dobírkou
  • bankovním převodem na základě faktury vystavené po dodání služeb a zboží, či po předání prvému veřejnému dopravci.
  • v hotovosti při předání zboží kupujícímu
  • 100 % záloha včetně DPH předem (na základě zálohové faktury prodávajícího)
  • x % jako částečná platba předem (na základě faktury)
  • x % jako částečná platba předem + doplatek v hotovosti při převzetí zboží

6.3. Není-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak, je vydaná faktura splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

6.4. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradi.

6.5. Kupující nabývá vlastnická práva k předmětu plnění z kupní smlouvy až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši - viz bod 9.8.

6.6. Zadržení platby nebo krácení platby z důvodů protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak.

VII. Úrok z prodlení

7.1. Pro případ prodlení při úhradě závazků vznikajících mezi prodávajícím a kupujícím se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení platby nebo plnění.

VIII. Odstoupení od smlouvy

8.1. Prodávající může od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že kupující je v prodlení s úhradou zálohy více než 10 dnů po dohodnutém termínu, v případě hrubého porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

8.2. Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením prohlášení se smlouva ruší.

8.3. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy (vyjma případu dle čl. 8.5.) se tento zavazuje uhradit ve prospěch prodávajícího smluvní pokutu ve výši 15 % ze sjednané kupní ceny dodávky, a to nejpozději do 10 dnů od odstoupení od smlouvy.

8.4. V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy z důvodu hrubého porušení smlouvy kupujícím se tento zavazuje vrátit prodávajícímu veškeré odebrané a přitom neuhrazené služby nebo zboží a dále uhradit ve prospěch prodávajícího storno poplatek ve výši 40 % kupní ceny neuhrazeného zboží.

8.5. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky služeb nebo zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy služba nebo objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat písemnou formou o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo nemožnosti dodávky zakázky nebo daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním plněním potvrdí kupující prodávajícímu písemně nebo e-mailem to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy odstupuje a prodávající již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek služeb nebo zboží ze zakázky.

IX. Jiná ustanovení

9.1. Okamžikem převzetí zakázky, zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození věci z prodávajícího na kupujícího.

9.2. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 a násl. předpisů obchodního zákoníku ve znění platném v okamžiku sjednání kupní smlouvy..

9.3. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího a to nejpozději do 7 dnů po doručení zakázky, zboží a skryté vady pak nejpozději do šesti měsíců. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamovaná zakázka nebo zboží fakturováno.

9.4. Prodávající je povinen uznané vady odstranit náhradním plněním, dobropisem, nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vadu vyloučeny.

9.5. V případě, že se projeví na zakázce nebo zboží zjevné vady, není překážkou náhrady škody případné potištění, či jiná úprava předmětu plnění, která prokazatelně nemůže být spojována se vznikem zjevné vady.

9.6. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

9.7. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení kupní smlouvy.

9.8. Přechod vlastnictví ke zboží Kupující se stává vlastníkem zboží v okamžiku jeho úplného zaplacení tj. v okamžiku připsání částky za zboží na účet prodávajícího.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Všechny změny Kupní smlouvy i těchto Všeobecných obchodních podmínek budou prováděny výhradně v písemné formě a to formou písemného číslovaného Dodatku k uvedeným smluvním dokumentům.

10.2. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Skutečnosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené se řídí obchodním zákoníkem.

10.3. Řešení sporů
Všechny spory vznikající z této smlouvy případně z Rámcové kupní smlouvy a v souvislosti sní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu jedním nebo více rozhodci.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2003